M: info@tgd.de   |    T: +49(0)30-23-63-51-00

ERGENEKON DAVASI

Perşembe Nisan 16th, 20092009, Pressemitteilung

Türkiye’de Ergenekon Davas? ile ilgili son geli?meler Almanya’da ya?ayan Türkler aras?nda yo?un kayg?lara yol açm??t?r.

Almanya Türk Toplumu partilerüstü, ço?ulcu, özgürlükçü, laik ve demokratik hukuk devleti ilkelerine ba?l? bir kurulu?tur.

Almanya Türk Toplumu demokratik rejimlerde darbe ya da demokrasi d??? yakla??mlar?n yeri olmad???n? vurgular. Devlet içinde örgütlenmi? çeteler var ise, bunlar? aç??a ç?karmak, i?lenen faili meçhul cinayetleri ortaya ç?karmak aç?k toplumlar?n olmazsa olmaz?d?r.

Bunu yaparken dava üzerinde ku?ku yaratacak tutumlardan kaç?nmak en ba?ta savc?lar?n görevi olmal?d?r. Zira demokrasiden yana olan herkes bu tür suçlar?n ortaya ç?kar?lmas?n? kay?ts?z desteklemektedir.

Ancak, gözalt?na al?nan insanlara yönelik davran??lar?n hukuk devleti ilkeleriyle çeli?ti?i izlenimi Türk toplumunda olu?maya ba?lam??t?r. Hukuk devletinin temelinde insanlar?n buna inanmalar? ve güvenmeleri yatar. Bu inanç ve güvenin y?pranmas? sonucu önceden bilinemeyecek geli?melere yol açabilir. ?nsanlar?m?z aras?nda bu inanç ve güvenin azalmas?na yol açacak her türlü geli?meye kar?? ç?kmak her bireyin görevi olmal?d?r. Bu nedenle temel hukuk kurallar?n?n ve insan haklar?n?n çi?nenmemesini istemek de demokrat olman?n ayr?lmaz bir parças?d?r.

Yap?lan bu uygulamalar, farkl? ya da muhalif görü?lerdeki insan ve kurumlar? sindirme hedefinin güdüldü?ü yönünde ku?kular? artt?rmaktad?r.

Gözalt?lar s?ras?ndaki görüntüler, üyesi olmak istedi?imiz Avrupa Birli?inin temel hukuk ilkeleriyle de çeli?mektedir. Bu görüntülerin içinde ya?ad???m?z AB ülkelerinde bize kar?? olan önyarg?lar? artt?r?c? sonuçlar verece?inden de kayg?lanmaktay?z.

Di?er yandan demokrasi ve hukuk devleti kavramlar?n? sürekli vurgulayan Avrupa Birligi’nin organlar?n?n bu uygulamalara kar?? sessizli?i endi?e ile izlenmektedir.

Almanya Türk Toplumu demokratik hukuk devleti kurallar?n?n tam ve eksiksiz uygulanmas?n? Türkiye’nin iç bar??? aç?s?ndan ya?amsal öneme sahip oldu?unu vurgular.