M: info@tgd.de    |    T: +49(0)30-896 83 81 0

“B?LGE ÇINARLAR” KURULDU

Çarşamba Mart 3rd, 20102010, Pressemitteilungen

Geçti?imiz hafta sonunda Berlin’de Türk ya?l?lar ve engellilerin olu?turduklar? derneklerin ve de?i?ik kurumlarda çal??an Türklerin kat?l?m?yla Almanya Türk Toplumu bünyesinde B?LGE ÇINARLAR adl? bir platform olu?turulmu?tur (Bu kavram?n seçilmesinde insanlar?m?z?n geni? deneyimlerinden yararlanma dü?üncesi ve a?açlar içinde en çok ç?nar?n tamamen kök salmas?, yani buraya yerle?iklik etken olmu?tur).

Platformun amac?, ya?l? insanlar?m?z?n ve engellilerimizin sorunlar?n? en üst düzeyde temsil edilmesi olup, yak?n zamanda biraraya gelinip istemler ve öneriler katalo?u olu?turulmas?d?r.

Toplant?ya Hamm Özürlüler Derne?i, Berlin Türk Emekliler ve Özürlüler Derne?i, Nürnberg Türk-Alman Özürlüler ve Entegrasyon Derne?i, L?MAN Hamburg Bulu?ma Merkezi, Hannover Umut Derne?i, MEKAN Hamburg Bulu?ma Merkezi, Hamburg Ya?l?lar Derne?i ve Alman kurumlar?nda çal??an Türk görevliler kat?lm??t?r.

Facebook’ta da bir sayfa aç?lm?? ve ya?l?lar aras?nda ileti?im a?? kurulmu?tur.

Almanya’da faaliyet gösteren emekli ve engelliler derneklerini çal??malara kat?lmaya ça??ran Almanya Türk Toplumu Genel Ba?kan? Kenan Kolat, bu alanda vatnad?alar?m?z?n gerek içinde ya?ad?klar? Almanya’da gerekse geldikleri ülke Türkiye’den kaynaklanan sorunlar?n çözümüne katk? sa?lamak amac?nda olduklar?n? belirtti.