M: info@tgd.de   |    T: +49(0)30-23-63-51-00

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI – “?lk bayramla?may? kendimizle yapal?m!”

Perşembe Temmuz 16th, 20152015, Pressemitteilung

De?erli Almanya Türkleri,

yeni bir Ramazan Bayram?n? hep beraberce kutlayaca??z.

Bu kutlama, geçti?imiz y?llara oranla dünyadaki ve özellikle Müslüman co?rafyas?ndaki gözlemledi?imiz çok üzücü geli?meler dikkate al?nd???nda, hepimiz için daha buruk ve üzücü geçmektedir.

Geçmi?te oldu?u gibi bugün ve gelecekte de bar??? sa?layan ve sava?? da ç?kartan insan?n kendisidir. Bu anlamda bar??a ve iyili?e dönük çal??an örgütler ve toplumsal kesimler, gelece?i do?ru ?ekilde yap?land?ran etkenler içerisinde en önemli faktörlerin ba??nda gelmektedir. Ya?ad???m?z d?? dünyan?n daha huzurlu ve ya?ana bilinir olmas? için, öncelikle kendi iç dünyam?z?n sa?l?kl? ve düzenli olmas? gereklili?i söz konusudur. Bu çerçevede Almanya´da yerle?ik olarak ya?ayan Türk toplumu bireylerinin her birinin sa?l?kl? dü?ünen, olaylar? geni? bir bak?? aç?s? ile de?erlendiren, kendi de?erlerini olabildi?ince çeli?kisiz ya?ayan ve geli?meye aç?k bir tutum içerisinde olmalar? özlenen bir durumdur. Buna ek olarak etik ve ilkeli ya?am biçimimizle bulundu?umuz ortama olumlu enerji katan ya?am felsefesine sahip bir yakla??m ortaya koymam?z gerekmektedir. Her bir bireyimizin elde etti?i bu ki?isel kazan?mlar?n sonucunda ortaya ç?kacak yap?c? güç ve dayan??mac? pozitif enerji, hiç ku?kusuz öncelikle kendimizden ve aile ortam?m?zdan ba?lamak ko?ulu ile bütün sosyal çevremizi olumlu etkileyecektir. Böyle bir sonuç Almanya Türkleri üzerinden dü?manl?k üreten bütün ç?kar gruplar?n?n ellerindeki kozu ve dillerindeki sözü dayanaks?z k?lacakt?r.

Ya?ad???m?z dünyan?n olumsuz gidi?ine yönelik verebilece?imiz katk?, ancak dayan??ma içerisinde böyle olumlu bir manevi ortamdan ç?kabilir. Evrensel vicdan?n ve sa?l?kl? insan akl?n?n reddetti?i hiç bir ?ey, bizim yani Türk toplumunun kültürel ve dini de?erleri olamaz. Bu anlamda ya?ad???m?z bu bayram? bir ba?lang?ç kabul ederek Türk toplumu olarak de?erlerimizi tekrar ke?fe ç?kmal?y?z. Demokratik dü?ünceyi, farkl?l??a kar?? ho?görü ve sayg?y?, ço?ulcu bir toplumda bar??? kendimize ilke edinmeliyiz. Böyle bir temel tutum, ba?ta kendimiz olmak üzere, aile, çevre, ya?ad???m?z yeni vatan Almanya ve gönül ba?? ile ba?l? oldu?umuz Türkiye`ye büyük ve olumlu enerji katacakt?r.

Bu duygularla Almanyal? Türklerin Ramazan Bayram?n? en içten dileklerimizle kutluyor, herkese sa?l?k ve esenlikler diliyoruz.

TGD Yönetim Kurulu ad?na

Atila Karabörklü
Genel Ba?kan Yard?mc?s?