M: info@tgd.de    |    T: +49(0)30-896 83 81 0

Bas?n Bildirisi: Türkiye’deki terör olaylar? ve bunun gölgesinde yap?lmakta olan Parlamento seçimleri ile ilgili Almanya Türk Toplumu’nun kamuoyuna yönelik deklarasyonudur

Salı Ekim 13th, 20152015, Pressemitteilungen

Türkiye”nin kalbi Ankara”da 10.10.2015 Cumartesi günü Bar?? Mitinginde alçakça yap?lan terör sald?r?s?n? lanetliyoruz. Bu hain sald?r?da son aç?klamalara göre 97 vatanda??m?z?n öldü?ü ve yüzlercesinin yaraland??? belirtilmektedir. Ölenlere Tanr?”dan rahmet, yak?nlar?na ve tüm halk?m?za ba?sa?l???, yaral?lara acil ?ifalar diliyoruz.

Olay?n sorumlular?n?n bir an önce ortaya ç?kar?labilmesi için, aylar öncesinde ba?lay?p yurt içinde ve bölgemizde ?iddetli bir ?ekilde yükselerek süregelen terör olaylar? de?erlendirildi?inde, bu iç ve d?? geli?melere kar?? önlem almayan tüm siyasi yetkililerin ve kamu güvenli?inden sorumlu ki?ilerin biran önce görevlerini b?rakmalar?n? ya da görevlerinden al?nmalar?n? talep ediyoruz.

Türkiye’de ve bölgemizde 1960 sonlar?ndan bu yana dönem dönem vizyona sokulan korku filmlerinin yeni bir versiyonu tekrar ülke ve bölge sahnesine sürülmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez bir uygarl?k mücadelesi oldu?unun bilinciyle, halk?m?z? her türlü teröre kar?? insanl?k onuru temelinde dik durarak tav?r almaya ça??r?yoruz.

Almanya Türk Toplumu olarak Avrupa`da ya?ayan milyonlarca insan?m?z ad?na Türkiye”deki ve bölgemizdeki son derece kayg? verici siyasi geli?meler çerçevesinde ve yurtd??? boyutu ile ba?lam?? olan parlamento seçimleri ile ilgili olarak kamuoyuna yönelik bu aç?klamay? bir görev bilmekteyiz:

  1. Türkiye Cumhuriyeti anayasal zeminde laik, demokratik ve sosyal hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmekte olan siyasal iktidar ve devletin i?levsel görevlerini üstlenen organlar, görevlerinin icras? s?ras?nda evrensel temel insan haklar?, ço?ulcu demokrasi, bireysel hak ve özgürlük prensiplerine uygun davranmak zorundad?rlar. Devlet bu ba?lamda vatanda?lar?n?n can ve mal güvenli?ini sa?lamakla yükümlüdür.
  2. Demokratik temelli inanç, dü?ünce, ifade, vicdan, bas?n, yay?n, gösteri özgürlükleri, evrensel insan haklar?n?n vazgeçilmez ö?eleridir.
  3. Güçler ayr?l??? ilkesi, hukukun üstünlü?ü, adil ve ?effaf yönetim,  idari ve hukuki denetim modern devlet sisteminin temelleridir.
  4. Ba?ta Cumhurba?kan? olmak kayd? ile hükümetler ve bütün siyasi partiler ve hiç bir kurum, kurulu? ve grup, Cumhuriyetimizin ve ulusal birli?imizin teminat? olan bu evrensel ilkeleri çi?neyemez. Aksi tutum ve davran??lar, yasalar do?rultusunda suç te?kil etmektedir.
  5. Demokrasiyi zay?flatmaya ve toplumu kutupla?t?rmaya yönelik ayr??t?r?c?, k??k?rt?c? ve çat??t?r?c? siyasetler kabul edilemez.
  6. Serbest, özgür, e?it ve güvenli seçimler ve ?effaf oy say?m?, demokratik siyasi me?ruiyetin ana ö?esidir.
  7. Hiçbir hak aray??? terör eylemleri ile me?ru k?l?namaz ve terör hiçbir ?ekilde hak arama yöntemi olarak kabul edilemez. Bütün sorunlar?n çözüm yeri siyaset ve bunun merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi‘dir.
  8. Önce insan yakla??m?, toplumsal bütünlü?ün vazgeçilmezlerindendir. Yukar?daki belirtilen maddeler ba?lam?nda Türkiye d???nda ve içinde Türkiye Cumhuriyeti vatanda?lar?n?n oylar?n? kullanmas?, Türkiye ve bölgemizdeki bar???n gelece?i aç?s?ndan ya?amsal öneme sahiptir.

Ortado?u ve yak?n bölgelerde cereyan eden olaylar, ne yaz?k ki Türkiye‘ye de s?çram??t?r. Bütün bu korkunç geli?melerin önünü alacak, demokratik hukuk devletini yeniden in?a edecek, toplumsal gelece?e tekrar ümitle bak?labilecek bir siyasi sonucun bu parlamento seçimlerinden ç?kmas?n? diliyor, vatanda?lar?m?z?n kullanacaklar? oylarla Türkiye‘yi içinde bulundu?u bu keskin dönemeçten düzlü?e ç?karaca??na inan?yoruz.

Almanya Türk Toplumu Yönetim Kurulu ad?na

Atila Karabörklü
Almanya Türk Toplumu
Genel Ba?kan Yard?mc?s?