ili?ki

Proje Koordinatörlü?ü:
Cana Nurtsch
cana.nurtsch[at]tgd.de
Lena Graser
lena.graser[at]tgd.de

Obentrautstr. 72
10963 Berlin
+49 (0)30 -21 96 80 84
+49 (0)30 – 23 63 55 89

Hintergrund

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, 2013 y?l?ndan beri uygulamakta oldu?u yap?sal destek program?yla, göçmen örgütlerini kendi çat? yap?lar?n? geli?tirmeleri ve çal??malar?n? profesyonelle?tirmeleri için desteklemektedir. Bu ba?lamda TGD, kendi örgütsel geli?imi, iç ve d?? ileti?imi, tabanda edinilen deneyimlerin bilgi transferi yoluyla ülke genelindeki çe?itli makamlara ve federal bakanl?klar?n ilgili mercilerine iletilmesi üzerine odaklanmaktad?r. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin sundu?u bu yap?sal destek sayesinde, göçmen örgütlerinde elde edilen bilgi birikimi, ülke çap?nda yürütülen entegrasyon çal??malar?nda kullan?labilir ve görünür hale gelmektedir.

“Almanya Türk Toplumu’na Yap?sal Destek” projesi, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi taraf?ndan desteklenmektedir.

Projektförderer

Downloads

  • Es stehen noch keine Download-Angebote zur Verfügung