ili?ki

Amir Alexander Fahim
alexander.fahim[at]tgd.de
Sevinç Kuzuoglu
sevinc.kuzuoglu[at]tgd.de

Obentrautstr. 72
10963 Berlin
+49 30 896 83 81 – 26 bzw. – 27
+49 30 896 83 81 30

Hintergrund

Ana fikir

„Müslüman olarak i?aretlenen çe?itlilik sohbette” (Almanca: Muslimisch gelesene Vielfalt im Gespräch”) projesi, genelle?tirilmi? “?slam” ve “Müslüman” imajlar?n? kar??la?ma yoluyla çözmeyi amaçl?yor. Özellikle proje fikri, Müslüman olarak i?aretlenen insanlar taraf?ndan ve onlar için kat?l?mc? ve dayan??ma temelli bir tart??ma ve kat?l?m format? geli?tirmektir. Ba?lang?çta korumal? odalarda, bu ki?iler ilgili konular? belirlemeye ve ortak mesajlar veya konumlar geli?tirmeye davet edilir. ?kinci ad?m, bu mesajlar? ço?unluk toplumuna aktarmak olacakt?r.

Kendilerini Müslüman olarak i?aret eden veya s?fatla Müslüman olarak i?aretlenen tüm insanlar davetlidir. D?? at?f böylece ba?lay?c? bir parantez görevi görür. Ba?ka bir deyi?le, proje ile Müslüman kar??t? d??lanma ya?ayan ki?ilere aç?kça ula?mak istiyoruz – kökenleri, ten renkleri, cinsel yönelimleri veya dini inançlar? ne olursa olsun. Çünkü genelle?tirilmi? söylemin parças? olan herkesin, bu imajlar? de?i?tirmeye geldi?inde de çözümün parças? olmas? gerekti?ine inan?yoruz.

?slam hakk?ndaki kamusal söylemde, “?slam” veya “Müslümanlar” genellikle bir demokraside birlikte ya?amakla ba?da?mayan statik bir blok olarak görülüyor. Bu görüntülerin hayat?n gerçekleri içinde Müslüman olarak i?aretlenen insanlarla pek ilgisi olmamas?na ra?men, bunlar varl???n? sürdürmekte ve medya yap?mc?lar? ve politikac?lar taraf?ndan yeniden üretilmeye devam etmektedir. Bu stereotip imgeler, toplumumuzun bölünmesine çe?itli ?ekillerde katk?da bulunur:

  1. Çarp?k görüntüler bir kimlik ikilemi yarat?yor: Birçok genç Müslüman, kimliklerin bölücü nitelemelerini kabul ediyor ve kendi bak?? aç?lar?yla aktif olarak ?ekillendirmeye yard?mc? olmak yerine toplumsal söylemden uzakla??yor.
  2. Tart??malar?n güçlü kutupla?mas?, farkl? (Müslüman ve Müslüman olarak i?aretlenen) topluluklar aras?nda ve içinde bir parçalanmaya ve dayan??madan uzakla?maya yol açar.
  3. Müslüman çe?itlili?i tasvir ediliyorsa, bu genellikle yaln?zca “liberal, muhafazakar, laik vb.” gibi – insanlar?n heterojen ya?am planlar?na hakk?n? vermeyen – siyasalla?t?r?lm?? etiketler alt?ndad?r.
  4. “Müslüman” etiketi de genellikle kendilerini hiç Müslüman olarak görmeyen insanlar için kullan?l?r. Bu “Müslümanla?t?rma” sorunludur, çünkü öz tan?mlamalar? görmezden gelir ve insanlar? ötekile?tirir. Ek olarak, bu ki?iler taraf?ndan ifade edildi?inde, asl?nda dini olmayan konular, ço?u durumda gerçekte saçma ve hatta ters etki yapan dini-politik bir ba?lama yerle?tirilir.
  5. Bask?n imajlar vekil tart??malara yol açar ve mevcut zorluklar ve çat??malarla yap?c? bir ?ekilde ba?a ç?kmay? zorla?t?r?r.

Stereotip imgelere kar?? koyman?n en iyi yolu, kar??la?ma biçimleri arac?l???yla çe?itlili?i görünür k?lmakt?r. Ne yaz?k ki, geni? perspektif yelpazesi halk taraf?ndan pek görülmemektedir. Bu, özellikle genç aktörler veya son y?llarda kurulan çok say?da yeni giri?im için geçerlidir. Müslüman olarak i?aretlenen sivil topluma bir bak??, uygun temaslar?n var oldu?unu ve sadece sosyal söylemi ?ekillendirmeye yard?mc? olacak alanlara ihtiyaç duydu?unu gösteriyor.

?una inan?yoruz: Sürdürülebilir bir göç toplumunun yarat?lmas?, ?u anda birbirleriyle çok az konu?an gruplar?n ve insanlar?n kat?l?m?n?, müzakere süreçlerini ve tart??malar?n? gerektiriyor.

Proje tutarl? bir a?a??dan yukar?ya yakla??m? izler. Rehber ilke, içerik ve yöntem aç?s?ndan sürekli olarak yayg?n olan kat?l?md?r. Somut olarak, bu, yaln?zca kat?l?m için yüksek f?rsatlar sunan formatlar?n seçildi?i anlam?na gelir.

Proje ekibi, kendisini proje ba?lam?ndaki tart??ma formatlar?n?n kolayla?t?r?c?s? ve moderatörü olarak görmektedir. Bu görevde özellikle a?a??daki ilkeleri kar??lamaya çal???yoruz:

  • tarafs?zl?k yakla??m?
  • Çe?itlilik odakl?l?k ve kat?l?m odakl? moderasyon
  • Ayr?mc? olmayan ve dü?ük damgalamal? ileti?im
  • Güvenilir alanlar?n olu?turulmas? (daha güvenli alanlar)
  • Mesajlar?n geli?tirilmesine d?? teknik uzmanl???n dahil edilmesi

Rolümüzü, bir yandan diyalo?u mümkün k?lacak, tart??malar? te?vik edecek ve e?lik edecek, di?er yandan topluluklar aras?nda ve sözde ço?unluk toplumu temsilcileriyle a? kurmay? sa?layacak ?ekilde yorumluyoruz. Tarafs?zl?k yakla??m?n?n hakk?n? vermeye çal???yoruz.

Geni? anlamda, proje üç a?amaya ayr?lm??t?r:

Proje uygulamas? hakk?nda daha fazla ayr?nt?y? proje ana sayfam?zda bulabilirsiniz: https://mgvielfalt.de/

Proje sponsoru