M: info@tgd.de    |    T: +49(0)30-896 83 81 0
Category

2010

“B?LGE ÇINARLAR” KURULDU

By | 2010, Pressemitteilungen | No Comments

Berlin, 03.03.2010

Geçti?imiz hafta sonunda Berlin’de Türk ya?l?lar ve engellilerin olu?turduklar? derneklerin ve de?i?ik kurumlarda çal??an Türklerin kat?l?m?yla Almanya Türk Toplumu bünyesinde B?LGE ÇINARLAR adl? bir platform olu?turulmu?tur (Bu kavram?n seçilmesinde insanlar?m?z?n geni? deneyimlerinden yararlanma dü?üncesi ve a?açlar içinde en çok ç?nar?n tamamen kök salmas?, yani buraya yerle?iklik etken olmu?tur).

Read More

HAİTİ DEPREMİ

By | 2010, Pressemitteilungen, Sonstiges | No Comments

<!–:de–>Berlin, 18.01.2010

Haiti ist von einem der schlimmsten Erdbeben seit 200 Jahren heimgesucht worden. Nahezu 200.000 Menschen sollen nach jüngsten Schätzungen ihr Leben verloren haben. Hunderttausende erlitten Verletzungen und weitere Hunderttausende wurden obdachlos und stehen buchstäblich vor dem Nichts.<!–:–><!–:tr–>Berlin, 18.01.2010

Türkiye, dünyan?n deprem merkezi üzerinde ya??yor. Son yüzy?l?n en a??r depremleri ve kurbanlar? Türkiye’de ya?and?. Avrupa’da birçok insan, en büyük afetlerde Türkiye’ye ba??? yaparak dayan??ma gösterdi. <!–:–>

Read More